info@nbgas.cz +420 602 557 181
Úvodní strana » Pojištění » Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU v občanském životě

Odpovědnost za škodu občanů - kryje škody způsobené neúmyslně poškozenému v důsledku jednání pojištěného v jeho občanském životě ( rozbitá výloha, politý počítač, vytopení sousedů, škody způsobené dětmi atd...). Vztahuje se obvykle na všechny osoby, které žijí ve společné domácnosti s pojištěným.

Odpovědnost z držby nemovitosti - kryje způsobené škody související s danou nemovitostí.

Odpovědnost za škodu z výkonu povolání - zaměstnavatel po vás může požadovat úhradu škody způsobené neúmyslně při výkonu povolání až do výše 4,5 násobku platu ( "pojistka na blbost" ). Kryje škody na věcech svěřených nebo užívaných k výkonu povolání, škody způsobené v souvislosti s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele ( např. spoluúčast ).

Odpovědnost z výkonu práva myslivosti - je to povinné pojištění podle zákona č. 449/2001Sb., o myslivosti. Kryje škodu způsobenou na zdraví, majetku a náklady léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou. Pojištění může zahrnovat i pojištění zbraně proti krádeži a přírodním živlům a pojištění odpovědnosti za škodu zůsobenou při mysliveckých soutěžích.

odpovědnost za škodu podnikatelů a právnických osob

pojištění obecné odpovědnosti podnikatele a           právnických osob

Pojištění kryje obecně škodu či újmu na zdraví a na věci, např.:

 

 •  způsobenou provozní činností;
 • způsobenou vadným výrobkem;
 • vzniklou v souvislosti s poskytovanými službami (včetně nakažení salmonelou);
 • vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem;
 • vzniklou na věcech zaměstnanců;
 • vzniklou na zdraví žáků a učňů;
 • regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek nemocenské (třetí osoby)

profesní odpovědnost

Povinnost sjednat toto pojištění je u mnoha profesí stanovena zákonem. V základním rozsahu pojištění pokrývá povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jak při provozu kanceláře, ordinace, tak v souvislosti s výkonem profesní činnosti. Jsou to např.:

 • auditor, daňový poradce, účetní
 • advokát
 • zprostředkovatel pojištění
 • lékaři a zdravotnická zařízení
 • autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, technik činný ve výstavbě
 • oceňovatel majetku
 • insolvenční správce
 • veterinář a veterinární technik
 • autorizovaná osoba

pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Při přepravě zboží může nastat škoda spojená s nakládkou a vykládkou zboží (pád, únik tekutých hmot ....), na přepravovaném zboží ( v důsledku nehody, brždění, porucha chladícího zařízení, poškození obalu, vloupáním do nákladového prostoru či odcizením apod.

pojištění odpovědnosti zasílatele

Kyje škody vzniklé při obstarávání přepravy, které je zasílatel povinen nahradit. A to poškozením, zničením nebo ztrátou včetně finančních škod.

pojištění odpovědnosti v drážní dopravě

Kryje náhrady škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému při provozování drážní dopravy včetně nákladů řízení o náhradě škody či újmy při ublížení na zdraví, případně náklady na mimosoudní vyrovnání. 

pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti

Kryje osobní povinnost členů orgánů obchodní společnosti či družstva nahradit újmu způsobenou porušením právních povinností při výkonu funkce.( nedbalost, chyba, nesprávné prohlášení, nekonání, vyplývající z výkonu jejich funkce).

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Zákonným pojištěním jsou pojištěni všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance. Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Chci poradit

Pole označená * jsou povinná.